Siirry sisältöön
Business Porvoo

Vihreän siirtymän rahasto

Porvoossa on aina kasvukausi. Rahoita seuraava siirtosi Porvoon kaupungin vihreän siirtymän rahastosta.

Porvoon kaupungin vihreän siirtymän rahasto tukee Porvoossa toimivia pk-yrityksiä ja kaupunkia eteenpäin katsovan, vaikuttavan ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavan vihreän siirtymän tekemisessä. Se on tarkoitettu instrumentiksi, joka houkuttelee keksimään ja edistämään uusia ratkaisuja ja kasvattamaan yhteistä kilpailukykyä. Rahasto sopii myös toimintaansa Porvooseen suunnitteleville yrityksille. 

Rahoitus vihreän siirtymän rahastosta

 • Mitä rahastosta on mahdollista rahoittaa
 • Rahoituksen koko
 • Edellytykset rahoituksen hakijoille
 • Edellytykset rahoitettaville hankkeille
 • Tukikelpoiset kustannukset
 • Rahoituksen myöntäminen ja siihen liittyvät ehdot

Rahoituksen hakeminen

 • Hakuprosessi
 • Hakeminen
 • Hakuaika
 • Arviointikriteerit

Muut tärkeät tiedot

Raportointivelvoite

Rahoituksen saajan tulee tehdä loppuraportti hankkeensa suunnitelman mukaisesta toteutumisesta ja tuloksista. Hankkeissa, joissa rahoitus on pilkottu useampaan osaan toimitetaan myös väliraportit. Saaja käy myös hankkeen päätyttyä loppukeskustelun kaupungin kanssa. 

Loppu- ja väliraportit tehdään rahaston valmiilla raportointipohjilla. Talousraportointi todennetaan lisäksi ulkopuolisella tilintarkastuksella, jossa tilintarkastaja käy läpi kirjanpidon ja tositteet sekä tarkistaa hankkeen kustannusten oikeellisuuden sekä toteutumisen hankesuunnitelman ja rahaston ehtojen mukaisesti. Loppuraportoinnissa kerrotaan myös mahdollinen rahastoon palautuva käyttämätön osuus myönnetystä rahoituksesta. Tilintarkastus tehdään hankkeen päättyessä, väliraporttien yhteydessä riittää raportointilomakkeen täyttäminen.  

Useamman toteuttajan hankkeissa päätoteuttaja huolehtii raportoinnin kokoamisesta. 

Kooltaan suurilta hankkeilta saatetaan rahoituspäätöksen yhteydessä edellyttää myös ulkopuolista ohjausryhmää, joka hyväksyy loppuraportin kustannuksineen ennen sen toimittamista kaupungille tai ulkopuolista arviointia.  

Mikäli näyttää siltä, että hanketta ei voida toteuttaa suunnitelman mukaisesti, tulee rahoituksen saajan olla heti yhteydessä elinkeinojen kehittäjään. Jossain tapauksissa hankesuunnitelmaan voidaan tehdä muutos advisory boardin arvioinnilla ja elinvoimalautakunnan päätöksellä. Tämä voi vaikuttaa rahoituksen määrään.  

Raportointi tehdään 3 kuukauden kuluessa hankkeen maksatuskauden tai hankkeen päätyttyä tätä varten osoitetuilla raportointipohjilla, jotka tulevat olemaan saatavilla rahaston sivuilla. 

Rahoituksella tehtävät hankinnat

Vihreän siirtymän rahastosta rahoitusta saavien yritysten ja yhdistysten on noudatettava hankinnoissaan hankintalakia (1397/2016) silloin, kun hankinnan tekijä saa hankinnan tekemistä varten julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta. Muut hankintayksiköt kuten julkistoimijat noudattavat hankintalakia aina. Näin ollen rahoituksen saajan on otettava huomioon esimerkiksi hankintojen kilpailuttamisvelvoitteet hankintalain mukaisesti, kun kansallinen tai EU-kynnysarvo ylittyvät.

Myös hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävien hankintojen, kuten pienhankintojen osalta tulee noudattaa kokonaistaloudellista tehokkuutta, avoimuutta ja tasapuolisuutta.

Rahoituksen saaja vastaa hankintalain, vastuullisten hankintatapojen sekä esimerkiksi tilaajavastuulain noudattamisesta rahoituksen kohteena olevissa hankinnoissa.

Neuvoa hankintojen tekemiseen voit halutessasi kysyä kehitysyhtiö Posintrasta.

Vihreän siirtymän rahaston mittarit

Vihreän siirtymän rahaston vaikuttavuutta seurataan paitsi hankekohtaisin, myös yhteisin mittarein. Hakija asettaa hankekohtaiset mittarit hakulomakkeella ja arvioi niiden toteutumista raportoinnin yhteydessä. Rahaston yhteisillä mittareilla seurataan rahaston tuottamaa kokonaisvaikuttavuutta. Niiden toteutuminen arvioidaan loppuraportin yhteydessä.  

Rahaston yhteiset indikaattorit ovat seuraavat ja niissä syntynyttä vaikuttavuutta arvioidaan asteikolla 1-5. Huom! Kaikki mittarit eivät päde kaikkiin hankkeisiin ja se on huomioitu arviointiasteikossa.  

Päästövähennykset 

 • Hanke pienentää toimijan omaa hiilijalanjälkeä. 
 • Hanke mahdollistaa muiden yritysten/toimijoiden hiilijalanjäljen pienentymisen (hiilikädenjälki elinkeinosektorille) 
 • Hanke mahdollistaa asukkaiden/kuluttajien hiilijalanjäljen pienentymisen (hiilikädenjälki kuluttajille) 
 • Hanke vähentää fossiilienergian käyttöä. 
 • Hanke lisää energiatehokkuutta. 
 • Hanke edistää kiertotaloutta (esim. materiaalien ja tuotteiden jatkohyödyntäminen) 
 • Hanke pienentää scope 1 -päästöjä*. 
 • Hanke pienentää scope 2 -päästöjä.* 
 • Hanke pienentää scope 3 -päästöjä.* 

Vihreän talouden ja liiketoiminnan edellytykset 

 • Hanke edistää vihreän teknologian käyttöönottoa/investointeja.  
 • Hanke luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  
 • Hanke luo uusia vihreitä liiketoimintamahdollisuuksia (liikeidea perustuu vihreän siirtymän edistämiseen).  

Muut ympäristötavoitteet 

 • Hanke edistää luonnon monimuotoisuutta. 
 • Hanke edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista tai varautumista.  
 • Hanke kasvattaa hiilinieluja tai -varastoja.  

Kilpailukyky ja liiketoiminnan kasvu 

 • Hanke synnytti/synnyttää uutta yritysten välistä yhteistyötä. 
 • Hanke lisäsi monialaista yhteisyötä (tutkimus, yritykset ja/tai julkinen sektori.) 
 • Hanke edistää uusien työpaikkojen syntymistä. 
 • Hanke kasvattaa vihreää siirtymään liittyvää osaamista. 
 • Hankkeella on positiivinen vaikutus toimijan/toimijoiden liikevaihdon kehittymiselle.  
 • Hanke kasvattaa toimijan/toimijoiden omaa kilpailukykyä. 
 • Hanke kasvattaa muiden toimijoiden kilpailukykyä. 

Yleiset 

 • Kuinka todennäköisesti olisitte toteuttaneet hankkeen ilman rahaston tukea? 
 • Onko hankkeelle suunnitelmissa jatkokehitystä tai jatkohanke? 

*Scope 1: Suorat päästöt, jotka johtuvat suoraan organisaation omasta toiminnasta, kuten polttoaineiden polttamisesta tai prosessien aiheuttamista päästöistä. 

*Scope 2: Välilliset päästöt, jotka johtuvat ostetun sähkön, lämmön tai höyryn tuotannosta, jota organisaatio käyttää omassa toiminnassaan. 

*Scope 3: Muut välilliset päästöt, jotka johtuvat organisaation toiminnasta, mutta eivät ole suoraan kontrolloitavissa tai omassa omistuksessa, kuten hankintojen, kuljetusten tai jätteenkäsittelyn aiheuttamat päästöt. 

Viestintä ja markkinointi

Vihreän siirtymän rahasto on yksi kaupungin monista työkaluista, joilla tuetaan yhteisen siirtymän toteutumista. Toivotamme sinut tervetulleeksi kestävän tulevaisuuden tekijäjoukkoon!

Rahoituksen saajana tietosi ja hankkeen tiivistelmä nostetaan esille muiden rahoituksen saajien joukossa businessporvoo.fi – ja mahdollisesti muuallakin kaupungin sivustolla ja materiaaleissa. Pyrimme myös nostamaan esille rahoituksella toteuttavien hankkeiden menestystarinoita sekä hyödyntämään niitä kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa. Toivomme, että hankkeet viestivät myös itse käyttäen rahaston viestinnällisiä tunnuksia.

Kannustamme myös yrityksiä liittymään Porvoon kaupungin Ilmastokumppaneiksi ja mukaan kumppanuusverkostoon.

Rahasto pähkinänkuoressa

 • 10 miljoonan euron rahasto, käytössä vuoteen 2035
 • Pk-yrityksille, joiden toiminta kohdistuu Porvooseen
 • rahoituskohteena hankkeet, joilla edistetään vaikuttavasti vihreää siirtymää ja kilpailukykyä
 • rahoituksen maksimimäärä 300 000 euroa/hanke
 • jaetaan de minimis -tukena
 • jatkuva haku, myöntöpäätökset 2 krt/vuodessa
 • Ensimmäinen hakukierros auki 20.6.-30.9.2024.
 • Ensimmäisen kierroksen rahoituspäätökset 26.11.2024.

Kysymyksiä?

Rahastoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä elinkeinojen kehittäjään (kesällä 27.6. asti ja jälleen 29.7. eteenpäin.)

Yhteystiedot

Minna Kajaste

Elinkeinojen kehittäjä