Hoppa till innehåll
Business Porvoo

Fond för grön omställning

I Borgå är det grönt året om. Finansiera ditt följande steg med Borgå stads fond för grön omställning.

Syftet med Borgå stads fond för grön omställning är att stödja staden och små och medelstora företag i att genomföra en grön omställning som ser framåt, är effektiv och öppnar nya affärsmöjligheter. Fonden är avsedd som ett instrument som lockar att komma på och främja nya lösningar och öka den gemensamma konkurrenskraften. Fonden är också lämplig för företag som planerar att etablera verksamhet i Borgå. 

Finansiering från fonden för grön omställning

 • Vad kan finansieras med fonden?
 • Finansieringens storlek
 • Förutsättningar för dem som ansöker om finansiering
 • Förutsättningar för de projekt som ska finansieras
 • Stödberättigande kostnader
 • Beviljande av finansiering och villkoren i anknytning till det

Ansökan om finansiering

 • Ansökningsprocessen
 • Ansökan
 • Ansökningstid
 • Bedömningskriterier

Övrig viktig information

Rapporteringsskyldighet

Finansieringstagaren ska utarbeta en slutrapport om det planenliga genomförandet och resultaten av projektet. För projekt där finansieringen betalas i flera poster ska också göras upp delrapporter. Finansieringstagaren kommer också att ha ett avslutande samtal med staden efter projektets slut.

Slut- och delrapporterna ska göras upp enligt fondens färdiga rapporteringsmallar. De ekonomiska rapporterna verifieras dessutom genom en revision som utförs av en utomstående aktör och där revisorn går igenom bokföringen och verifikaten samt kontrollerar att projektets kostnader är korrekta och att de verkliga kostnaderna uppfyller projektplanens och fondens villkor. I slutrapporten uppges också en eventuell outnyttjad andel av den beviljade finansieringen som återbetalas till fonden. Revisionen utförs när projektet avslutas, i samband med delrapporterna behöver man endast fylla i rapporteringsblanketten.

I fråga om projekt som genomförs av flera aktörer ansvarar den huvudsakliga genomföraren för att göra upp rapporterna.

Av stora projekt kan man i samband med finansieringsbeslutet också kräva en extern styrgrupp, som godkänner slutrapporten och kostnaderna innan den lämnas in till staden eller en extern utvärdering.

Om det ser ut som att projektet inte kan genomföras enligt planen, ska finansieringstagaren genast kontakta näringslivsutvecklaren. I vissa fall kan det göras en ändring i projektplanen genom advisory boards bedömning och livskraftsnämndens beslut. Detta kan påverka finansieringsbeloppet.

Rapporterna ska göras upp inom tre månader efter att projektet eller dess utbetalningsperiod har slutat med hjälp av de rapporteringsmallar som är avsedda för ändamålet och som ska finnas tillgängliga på fondens webbplats.

Upphandlingar som görs med finansiering

De företag och föreningar som får finansiering ur fonden för grön omställning ska vid sina upphandlingar iaktta upphandlingslagen (1397/2016) när upphandlaren får offentligt stöd till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde. Övriga upphandlande enheter, såsom offentliga aktörer, ska alltid följa upphandlingslagen. Finansieringstagaren ska således beakta bland annat skyldigheten att konkurrensutsätta upphandlingar enligt upphandlingslagen när det nationella tröskelvärdet eller EU-tröskelvärdet överskrids.

Också sådana upphandlingar som inte omfattas av upphandlingslagens tillämpningsområde, såsom små upphandlingar, ska iaktta totalekonomisk effektivitet, öppenhet och jämlikhet.

Finansieringstagaren ansvarar för att iaktta upphandlingslagen, ansvarsfulla upphandlingsseder samt till exempel lagen om beställarens ansvar i de upphandlingar som beviljats finansiering.

Du kan vid behov be om råd för upphandlingar av utvecklingsbolaget Posintra.

Indikatorer för fonden för grön omställning

Effekten av fonden för grön omställning följs upp förutom med projektspecifika indikatorer även med gemensamma indikatorer. Sökanden fastställer de projektspecifika indikatorerna på ansökan och bedömer dem i samband med rapporteringen. Fondens gemensamma indikatorer används för att följa fondens totala effekt. Dessa utvärderas i samband med slutrapporten.

Fondens gemensamma indikatorer anges nedan och deras effekt bedöms på skalan 1–5. Obs! Alla indikatorer kan inte tillämpas på alla projekt och detta har beaktats i bedömningsskalan.

Utsläppsminskningar 

 • Projektet minskar aktörens eget koldioxidavtryck.
 • Projektet gör det möjligt för andra företag/aktörer att minska sitt koldioxidavtryck (koldioxidhandavtrycket för näringssektorn).
 • Projektet gör det möjligt för invånare/konsumenter att minska sitt koldioxidavtryck (koldioxidhandavtrycket för konsumenter).
 • Projektet minskar användningen av fossil energi.
 • Projektet ökar energieffektiviteten.
 • Projektet främjar cirkulär ekonomi (t.ex. vidareutnyttjande av material och produkter).
 • Projektet minskar utsläppen inom scope 1.
 • Projektet minskar utsläppen inom scope 2.
 • Projektet minskar utsläppen inom scope 3*.

Förutsättningar för grön ekonomi och affärsverksamhet 

 • Projektet främjar ibruktagande av/investeringar i grön teknologi.
 • Projektet skapar nya möjligheter till affärsverksamhet.
 • Projektet skapar nya gröna affärsmöjligheter (affärsidén baserar sig på främjande av den gröna omställningen).

Övriga miljömål 

 • Projektet främjar den biologiska mångfalden.
 • Projektet främjar anpassningen till eller beredskapen för klimatförändringen.
 • Projektet ökar kolsänkor eller kolförråd.

Konkurrenskraft och affärsverksamhetens tillväxt 

 • Projektet gav/ger upphov till nytt samarbete mellan företag.
 • Projektet ökar det sektorsövergripande samarbetet (forskning, företag och/eller offentliga sektorn).
 • Projektet främjar uppkomsten av nya arbetsplatser.
 • Projektet ökar kompetensen om den gröna omställningen.
 • Projektet har en positiv effekt på utvecklingen av aktörens/aktörernas omsättning.
 • Projektet ökar aktörens/aktörernas egen konkurrenskraft.
 • Projektet ökar konkurrenskraften hos andra aktörer.

Allmänna 

 • Hur sannolikt skulle ni ha genomfört projektet utan fondens stöd?
 • Finns det planer på fortsatt utveckling eller ett fortsatt projekt för projektet?

* Scope 1: Direkta utsläpp från organisationens egen verksamhet, såsom förbränning av bränslen eller utsläpp som orsakas av processer.
*Scope 2: Indirekta utsläpp från produktionen av inköpt el, värme eller ånga som organisationen använder i sin egen verksamhet.
*Scope 3: Andra indirekta utsläpp, som orsakas av organisationens verksamhet men som organisationen inte direkt kan kontrollera eller som den inte äger, till exempel utsläpp från anskaffningar, transporter eller avfallshantering.

Kommunikation och marknadsföring

Fonden för grön omställning är ett av stadens många verktyg för att stödja genomförandet av en gemensam omställning. Vi välkomnar dig att skapa en hållbar framtid!

Som finansieringstagare publiceras dina uppgifter och projektets sammanfattning bland andra finansieringstagare på businessporvoo.fi – och eventuellt också annanstans på stadens webbplats och material. Vi strävar också efter att lyfta fram framgångsrika berättelser om projekt som genomförs med finansiering samt utnyttja dem i stadens kommunikation och marknadsföring. Vi önskar att också projekten använder fondens kommunikativa symboler i sin kommunikation.

Vi uppmuntrar också företag att bli Borgå stads klimatpartner och ansluta sig till partnerskapsnätverket.

Fonden i korthet

 • Fond på 10 miljoner euro, tillgänglig fram till 2035
 • För små och medelstora företag med verksamhet i Borgå
 • Finansiering av projekt som på ett effektivt sätt bidrar till den gröna omställningen och konkurrenskraften
 • Maximalt finansieringsbelopp 300 000 euro per projekt
 • Fördelas som de minimis-stöd
 • Kontinuerlig ansökan, tilldelningsbeslut 2 gånger/år
 • Den första ansökningsomgången är öppen från 20.6.2024 till 30.9.2024.
 • Finansieringsbeslut i första omgången 26.11.2024.

Frågor?

I frågor gällande fonden kan du kontakta näringslivsutvecklaren (under sommaren till och med den 27 juni och igen från och med den 29 juli).

Kontaktuppgifter

Minna Kajaste

Näringslivsutvecklare