Siirry sisältöön
Business Porvoo

Vihreän siirtymän rahaston säännöt

Vihreän siirtymän rahaston säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.6.2023.

1 § Rahaston tarkoitus

Porvoon kaupungin vihreän siirtymän rahaston tarkoituksena on varmistaa, että Porvoon kaupungilla on edellytykset käynnistää ja osallistua elinkeinoja ja niiden toimintamahdollisuuksia kehittäviin hankkeisiin, jotka mahdollistavat ja vauhdittavat kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sekä rahoittaa kaupungin omia ilmasto- ja ympäristöohjelmassa tai vastaavassa määriteltyjä toimenpiteitä ja investointeja.

2 § Rahaston kartuttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä rahaston kartuttamisen tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta kaupunginhallituksen tekemän esityksen pohjalta. Rahastoon siirretään vuoden 2022 tuloksesta alkupääomaksi 10 miljoona euroa.

3 § Rahaston käyttäminen

Rahaston varoja voidaan käyttää rahaston tarkoituksen mukaisesti toimenpiteisiin, jotka nopeuttavat ja tukevat kaupungin ja/tai kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpiteet voivat esimerkiksi olla kehittämishankkeiden rahoittamista, tutkimusten ja selvitysten hankkimista, sekä kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman tai vastaavan toimenpiteiden toteuttamista. Tavoitteena on täydentää myös osaltaan EU-rahoitusta ja muista kansallisia rahoituslähteitä sekä mahdollistaa erikseen päätettäessä mahdollisten yhteisyritysten pääomittamista. Rahastoa ei voi käyttää yritystukiin. Rahaston toimintaan vaikuttaa rahaston omien sääntöjen lisäksi muun muassa EU:n valtiontukisääntely sekä hankintalainsäädäntö, jotka osaltaan määrittelevät minkälaisiin rahoitushankkeisiin rahasto voi osallistua.

Elinvoimalautakunta tai muu erikseen valtuuston päättämä toimielin päättää rahastovarojen käyttämisestä rahaston sääntöjen mukaisesti.

4 § Varojen säilyttäminen

Rahaston varat sisältyvät kaupungin yleiseen rahoitusomaisuuteen. Rahaston tuotto lisätään vuosittain rahaston pääomaan.

5 § Rahaston hallinto ja hoitaminen

Rahaston hallinnosta vastaa elinvoimalautakunta tai vastaava ja rahaston varoja hoitaa rahoitusyksikkö. Rahastosta tehdään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä selvitys, josta käy ilmi rahaston pääoma vuoden alussa, varojen käyttö ja pääoma vuoden lopussa.

6 § Rahaston lakkauttaminen

Rahasto on olemassa enintään vuoteen 2035 saakka. Rahaston lakkauttamisesta tai purkamisesta päättää kaupunginvaltuusto.