Hoppa till innehåll
Business Porvoo

Borgå satsar betydligt på företagens gröna omställning

Livskraftsnämnden behandlar helheten med fonden för grön omställning på sitt möte den 11 juni och beslutar om procedurerna för ansökningar om stöd. Parallellt med fonden lanserar staden också modellen Borgås klimatpartner och ansluter sig till den nationella gröna dealen för cirkulär ekonomi.

Ilmakuva Porvoosta.

Fonden för grön omställning öppnas för ansökan

Stadsfullmäktige beslutade i fjol om inrättandet av en fond på 10 miljoner euro för grön omställning. Med fonden vill Borgå stad påskynda företagens gröna brytning och stödja uppkomsten av nya affärsmöjligheter.

– Med fonden vill staden öka de möjligheter som finns i brytningen och stärka den gemensamma konkurrenskraften. Direkta företagsstöd kan inte betalas, men finansieringen kan täcka till exempel löne- och utredningskostnader enligt kriterierna. Avsikten är att fonden ska kunna utnyttjas så mångsidigt som möjligt under de kommande 10 åren, berättar stadens näringsutvecklare Minna Kajaste.


Fonden riktar sig till små och medelstora företag vars verksamhet riktar sig till Borgå, men fonden kan också stödja åtgärder enligt stadens klimat- och miljöprogram. Tyngdpunkten ligger dock på företagen.

– Man strävar efter att öppna den första ansökningsomgången så snart som möjligt efter livskraftsnämndens sammanträde, om nämnden godkänner förslaget. Ansökningsomgången fungerar som pilot, berättar Kajaste.

Avsikten är att fonden också ska fungera som medfinansiering för andra finansieringar, varvid effekten mångdubblas. Målet är att stöda uppkomsten av genuina språng och nya lösningar som är till nytta också i större utsträckning i värdekedjan.

– Fondens utnyttjande och genomslagskraft kommer att följas aktivt. Där kan man också öppna exakta sökningar efter olika teman och behov. Vi hoppas att företagen modigt och också tillsammans tar vara på de möjligheter som fonden erbjuder, säger Kajaste.

De första klimatpartnerskapen inleds

Vid sidan av fonden lanserar staden också ett annat verktyg för grön omställning för företag. Borgås nya modell för klimatpartnerskap är ett nätverk med låg tröskel som är avsett för företag och andra organisationer för att stöda klimat- och miljökompetensen. De första som ingår klimatpartnerskap med staden är Brunberg Oy, firman Jarin Pihakaivin, Kaj Forsblom Ab, Maanrakennus Forsström Ab, PL-Rakennus Oy och Porvoo Tours Oy.

Klimatpartnerskapet bygger helt på frivillighet och är avgiftsfritt för partnerna. De första partnerföretagen har varit med och byggt upp modellen.

– Klimatpartnerna bildar ett nätverk av föregångare som staden stöder i utvecklingen av grön och hållbar affärsverksamhet, i anammandet av kompetens och information, i samutvecklingen och i byggandet av en egen klimat- och miljöimage, berättar stadens expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Av klimatpartnerna förutsätts ett klimat- och miljömål som uppställts utifrån egna utgångspunkter. I gengäld erbjuder staden organisationen bl.a. logotypen Borgå klimatpartner.

– Staden lyfter fram sina samarbetspartner med hjälp av kommunikation, ordnar evenemang utifrån samarbetspartnernas önskemål och behov samt redogör för sina kommande projekt och upphandlingar. Utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå som delas ut årligen kommer också att delas ut inom klimatpartnernätverket, berättar Päivärinta.

Modellen för klimatpartnerskap har utvecklats som en del av projektet Co2Jump – Klimatsprång till partnerskap som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet drivs av utvecklingsbolaget Posintra och yrkeshögskolan Laurea.

Borgå bland de första att delta i den cirkulära ekonomins green deal

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 20 maj 2024 om de mål och åtgärder med vilka staden går vidare mot den nationella gröna dealen för cirkulär ekonomi som leds av miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet.

– Den byggda miljön och den cirkulära ekonomin i anslutning till den är utgångspunkten för en hållbar tillväxt i staden. Stadens förbindelse gäller en cirkulär ekonomi för jordmassorna samt ett mångsidigt utnyttjande av stadens lokaler och därmed också en höjning av lokalernas användningsgrad, berättar Päivärinta.

I den följande fasen utvärderar en vetenskaplig utvärderingsgrupp bestående av forskare stadens förbindelse i förhållande till nationella mål. Med utvärderingsgruppens rekommendationer som underlag kommer ministerierna att godkänna eller förkasta stadens förbindelse eller föreslår att förbindelsen kompletteras.